د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی

ويډیو ګالري

د دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظر

د دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظرد دوامداره پرمختیایي موخو په اړه یو نظر

د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام د افغانستان رییس، ډګلس کی، د دوامدار پرمختیایی موخو په اړه) SDGs (

د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام د افغانستان رییس، ډګلس کی، د دوامدار پرمختیایی موخو په اړه) SDGs (د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام د افغانستان رییس، ډګلس کی، د دوامدار پرمختیایی موخو په اړه) SDGs (

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېد افغانستان دوامداره پرمختیایی موخېافغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)

افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف (A-SDGs)افغانستان دوامدار پرمختیایي اهداف افغانستان دوامدار (A-SDGs)

خبرونه او پیښې


د چاپیریال نړیوالې ورځې لپاره د افغانستان لومړنۍ چاپیریال لنډ فلمونه

Jun 21, 12:36 AM      News & Events

کابل، یکشنبه، 05 جون 2016 – د افغانستان ټول افغانستان څخه فلم جوړونکي، لوبغاړي او لیکوالان نن په هیواد کې جشنونه ترلاسه … …

SDG 17 Goals.jpg

ملګري ملتونه آسیا کې د پایښت وړ هدفونو لومړنۍ سوداګرۍ فورم جوړوي

Jun 21, 12:34 AM      News & Events

د پایښت وړ پراختیا په اړه مسؤلیت بزنس فورم د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام) UNDP (او نړیوال نوښتونو لخوا کوربه شوی دی ….

د ملګرو ملتونو د مرستیال عمومي منشي او د آسیا او پیسفیا لپاره د UNDP رییس افغانستان ته سفر کوي

Jun 21, 12:32 AM      News & Events

د سپتمبر 6، 6 – هولینګ ژ، د UNDP مرستیال او د ایشیا پیسفک لپاره رییس او د ملګرو ملتونو پرمختیایي ډلې مشر، …

د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړیوالې میرمنې لپاره پیغام

Jun 21, 12:25 AM      News & Events

د ځینو اصالحاتو سره سره، په بورډ کې د مشرتابه پوسټونه لاهم د نارینه وو په واسطه ساتل کیږي، او د اقتصادي جنسیت خلا پراخوي، د پخوانیو چلندونو او د نارینه شاونیزم څخه مننه.

دوامدار پرمختیایي اهداف څه دي (SDGs)

د سپتامبر په میاشت کې د دولت مشران او حکومت موافقه وکړه چې د پایښت پراختیا لپاره لور ته د پایښت پراختیا لپاره د 2030 اجنډا تصویب له الرې نړۍ نړۍ وټاکي. پدې اجنډا کې 17 دوامدار پرمختیایي اهداف) SDGs (169 اهداف او 217 شاخصونه شامل دي، چې د پایښت پرمختیا په ټولنیز، اقتصادي او چاپیریال اړخونو کې کمیته اهداف پکې شامل دي، چې ټول 2030 یې تر لاسه کول دي.
SDGs د ارزښتمنو درسونو څخه ګټه پورته کړې چې د MDGs (2000-2015) لخوا زده شوي. دا هم غیرقانوني کوي