د تلپاتې پراختیايي موخو په تړاو یو ورځنی سمپوزیم

د کاردان پوهنتون د اقتصاد ډیپارټمنټ د روانې مرغومي میاشتې په ۱۹ مه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیايي موخو په تړاو یو ورځنی سمپوزیم جوړ کړ. د دې سپموزیم د جوړېدو موخه په افغانستان کې د یادو اهدافو د اهمیت او هغو ته په رسېدو کې د پوهنتونونو د رول په تړاو هر اړخیز بحث او خبرې اترې وشوې، چې تر ډېره پر (مسوولانه تولید او لګښت) هدف باندې متمرکزې وې