افغان کورنۍ څه ته اړتیا لري؟

افغان کورنۍ څه ته اړتیا لري؟ دماشومانو د ودې لپاره یو پاک او روغ چاپیریال ته. د با ثباته عاید لپاره د کار کولو فرصت ته. د نوي کارو بار پیل او په اقتصادي وده کې برخه اخیستنې ته.  له لوږې، توپیر، او تاوتریخوالي پرته  ژوند ته.