صورت جلسات

 

صورت جلستات کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار


صورت جلسهء اول 

صورت جلسهء دوم

صورت جلسهء سوم

صورت جلسهء چهارم

صورت جلسهء پنجم

صورت جلسهء ششم

صورت جلسهء هفتم

صورت جلسهء هشتم

صورت جلسهء نهم

صورت جلسهء دهم

صورت جلسهء یازدهم