اهداف انکشاف پایدار افغانستان

 

جهت تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار در افغانستان جلسات هماهنگی، مشورتی و تخنیکی با حضور داشت واحدهای بودجوی، نهادهای سازمان ملل متحد، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، نهادهای علمی و نمایندگان پارلمان تدویر گردیده است.
جهت هماهنگی بهتر میان واحدهای بودجوی، بحث روی اهداف انکشافی به سطح بلند ادارات و تصمیمگیری روی چگونگی آغاز نهایی سازی، انطباق و تطبیق اهداف انکشافی پایدار در واحدهای بودجوی و رول هریک از ادارات در این روند، جلسات متعدد هماهنگی ملی با حضورداشت وزرأ، معینان و رئسای عمومی واحدهای بودجوی تدویر گردیده است.