جامعه مدنی و اهداف انکشاف پایدار

 

افغانستان معتقعد است که نقش نهاد های مدنی، سکتور خصوصی، نهاد های اکادمیک، مطبوعات، موسسات داخلی و بین المللی به شمول زنان و مردان در روند ملی سازی، تطبیق و نظارت بسیار با اهمیت بوده از این رو جلسات متعددی مشورتی را در روند ملی سازی با این گروه ها به راه انداخته است.