اهداف انکشاف پایدار چیست؟

 

با به پایان رسیدن ضرب العجل تطبیق اهداف انکشافی هزاره (MDGs) در سال 2015، سران کشورها در اجلاس ریو +20 بر ایجاد چارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از سال 2015 تاکید نمودند. علی رغم تمرکز قوی اهداف انکشافی هزاره بر توسعه پایدار در ابتدای قرن 21 و هدایت زندگی مردم در سراسر جهان به سمت بهبود موثر، هنوز هم ملیون ها نفر از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رنج می برند.

یکی از دستاورد های اصلی کنفرانس ریو+20 در سال 2012،  ترتیب اجندای انکشاف پسا 2015 و اهداف انکشافی پایدار میباشد. سازمان ملل متحد نشست انکشاف پایدار را دو روز قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار نمود، که در آن اهداف انکشافی بیشتری برای دستیابی تا سال 2030 میلادی برای تمام کشور های جهان که عضویت سازمان ملل متحد را داردند ترسیم گردید. اهداف جدید انکشافی پس از سال 2015 میلادی براساس مفهوم "انکشاف پایدار" بنا یافته اند که تحقق آنها یک توازن منطقی را بین انکشاف انسانی، محیط زیستی و اقتصادی ایجاد خواهد نمود. اهداف انکشاف پایدار دارای 17 هدف و 169 تارگیت و 217 شاخص می باشد که در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از آغاز سال 2016 جایگزین اهداف انکشاف هزاره گردیده است.

ایجاد اهداف انکشاف پایدار یک روند همه شمول بوده که در آن تمام اقشار و جوامع بطور مستقیم در پروسه مشورتی آن اشتراک ورزیده بودند و در گروپهای کاری مختلف نظریات خویش را با تیم اهداف انکشافی پایدار سازمان ملل متحد شریک ساختند که این گروپ ها شامل تجارت و صنایع، اطفال و جوانان، دهاقین و زمین داران، سازمان های غیر دولتی، مقامات کشور های مختلف، جوامع علمی و تکنالوژی، زنان، اتحادیه های کارگران و تجاران در هشت مرحله صورت گرفت تا اهداف انکشافی پایدار برای بحث در سطح سیاسی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آماده گردد. در نشست انکشاف پایدار که در مقر سازمان ملل از 25 الی 27 سپتمبر سال روان برگزار شد، ملل جهان متعهد شدند که اولویت های ملی خود را همسو با اهداف انکشاف پایدارِ سازمان ملل گردانند.