سازمان ملل متحد اولین انجمن تجاری را برای اهداف پایدار در آسیا برگزار می کند

سازمان ملل متحد اولین انجمن تجاری را برای اهداف پایدار در آسیا برگزار می کند
21 مه، 03:54 PM اخبار و رویدادها

انجمن بازرگانی مسئول توسعه پایدار توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و برنامه های جهانی ... برگزار می شود.