معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر برنامه های سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام در افغانستان می روند

معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر برنامه های سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام در افغانستان می روند
21 مه، 03:56 PM اخبار و رویدادها

6 سپتامبر 2016 - Haoliang Xu، دستیار مدیر و مدیر آژانس توسعه آسیا و اقیانوسیه و رئیس گروه توسعه منطقه ای سازمان ملل ....