پیام دبیر کل سازمان ملل برای روز جهانی زن

پیام دبیر کل سازمان ملل برای روز جهانی زن
21 مه، 04:02 PM اخبار و رویدادها

علیرغم برخی پیشرفتها، موقعیتهای رهبری در سراسر هیئت مدیره همچنان توسط مردان برگزار می شود و شکاف جنسیتی اقتصادی به دلیل نگرش های قدیمی و شوتوسیسم مردانه تشدید می شود.