کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار

 

کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار

 

لایحه وظایف کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار

اهداف توسعه پایدار (SDGs) به تاریخ 25 سپتمبر 2015 در نشست سران  سازمان ملل متحد  که افغانستان نیز  در آن نشست فعالانه شرکت داشت، به تصویب رسید.. این اهداف شامل 17 هدف عمده و 169  تارگیت  مرتبط به آن  است که انتظار می رود تلاش های  دستیابی به  اهداف انکشاف پایدار را در سطح جهان تا سال 2030 معرفی و رهنمایی کند.  

مقصد از اهداف انکشاف پایدار (SDGs)  تمرکز بالای  سه بعد به هم پیوسته  این اهداف است که  محور اصلی اهداف توسعه هزاره نیز بوده است.  این سه بعد عبارت اند از؛ بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی میباشد.اهداف توسعه پایدار دو عنصر مهم توسعه که مربوط به نهاد سازی  و حکومت داری خوب میباشد را نیز در بر دارد. این دو عنصر شامل صلح و عدالت میباشد. در این زمینه دولت اسلامی افغانستان اقداماتی را روی دست گرفت تا تعهد خویش را در برنامه انکشاف پایدار تصریح کند. این اقدامات قرار ذیل میباشند.  

 

-          تشکیل یک ساختار هماهنگ کننده در ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان که روی حمایت سیاسی، ارایه مشوره در امور پالیسی، نظارت و میکانیزم هماهنگی  کار کند  تا از تطبیق درست اهداف توسعه پایدار در همکاری نزدیک با سکتور خصوصی، جامعه مدنی  و سازمان  های اجتماعی اطمینان حصول شود.

 

-          حمایت و گزینش وزارت اقتصاد به حیث ارگان رهبری کننده و آدرس ارتباطی برای وزارت های سکتوری (مرتبط) و نهاد های ذیربط   در زمینه ی همآهنگی، نظارت و گزارش دهی اهداف انکشاف پایدار.

-          ملی سازی اهداف انکشاف پایدار

بر مبنایموضوعاتی که تشریک مساعی چندین نهاد را ایجاب میکند و شاخص های اهداف انکشاف پایدار، تلاش مشترک میان وزارت خانه ها برای ایجاد یک دیده گاه (خط مشی) به سطح عالی ضرورت است تا شرکای کلیدی (حکومت، سکتور خصوصی، جامعه مدنی و همکاران بین‌المللی) را برای هماهنگی به موقع به خاطر تصمیم گیری و اجرای اهداف انکشاف پایدار دور هم جمع کند.

پس ازمشوره و مذاکره با شرکای ملی و بین المللی، کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار به صورت رسمی در هشتم جولای 2017 به کار آغاز کرد.

از اینکه اهداف توسعه پایدار و شاخص های مربوط به آن به گونه ای ترتیب شده  است که تشریک مساعی چندین نهاد را ایجاب می نماید؛ بنابراین،  تطبیق اهداف توسعه پایدار نیازمند کار و تلاش های  بین الوزراتی میباشد تا  یک پلتفورم به سطح عالی به منظور گردهم آوری شرکای کلیدی از جمله سکتور خصوصی، جامعه مدنی، نماینده گی حکومتی و شرکای بین المللی ایجاد شود تا هماهنگی  به موقع و اجرای تصامیم مرتبط به اهداف توسعه پایدار، گسترش یابد.

  

ساختار پیشنهادی کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار قرار ذیل میباشد:

 

1-       پس منظر:

 

کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار به منظور ارایه مشوره  و راه حل های عملی برای  کمیته اقتصادی شورای وزیران تاسیس شده است تا اهداف توسعه پایدار به گونه موثر تطبیق شود و گزارش دهی شاخص ها و تارگیت ها به صورت سازگار و هماهنگ صورت گیرد. این کمیته از هماهنگی کلی به منظور دستیابی اهداف توسعه پایدار در پرتو چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان (ANPDF)، برنامه اولویت ملی (NPP)  و برنامه ی New Deal  کشور های در حال نزاع و جنگ، نظارت می نماید.

این کمیته همچنان یک جایگاه و پلتفورم  را به سطح عالی به منظور گسترش  سهمگیری و مشارکت مستقیم و پایدار بین  شرکای مختلف از قبیل نماینده گان نهاد های حکومتی، سکتور خصوصی، جامعه مدنی و نماینده گان جامعه بین المللی، مهیا و ایجاد نموده است.

 

   تمرکز اصلی و اساسی   کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار روی موضوعات ذیل خواهد بود:

-          حمایت  مجموع  حکومت از وزارت اقتصاد و ارایه مشوره و پیشنهادات  برای میکانیزم های اجرایی اهداف توسعه پایدار

-          همآهنگی میان سکتورهای ذیدخل برای سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه.

-          نظارت از دست آورد ها، پیشرفت برنامه ملی سازی اهداف انکشاف پایدار و همچنان تارگیت ها و شاخص های آن.

 

2-               هیأت رئیسه:

کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار توسط نهادهای ذیل به صورت  مشترک رهبری  می شود:

-          دفتر ریاست اجراییه

-          وزارت اقتصاد

-          برنامه انکشافی سازمان ملل (UNDP)

3-    اعضاء:

عده ی زیادی از شرکا برای اشتراک، سهم گیری فعال و همکاری با این کمیته دعوت خواهند شد.

فهرست اعضای این کمیته توسط رهبری مشترک تهیه خواهد شد تا روی لایحه وظایف بحث کنند. ( لطفا به ضمیمه 1 مراجعه شود)

فهرست اعضا در موقع مناسب بازنگری و اصلاح خواهد شد.

 

4 -    برآیند و نتایج

موفقیت این کمیته وابسته به  میزان  دستیابی به اهداف توسعه پایدار میباشد که آن را میتوان از روند  ملی سازی شاخص ها و تارگیت و  میزان شامل سازی و ادغام اهداف توسعه پایدار در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانسان، برنامه ی New Deal، برنامه های انکشافی سکتوری و برنامه اولویت ملی؛ سنجش نمود. از کمیته اجرایی اهداف انکشاف پایدار، توقع میرود تا در تطبیق موارد ذیل سهم مستقیم و همه جانبه داشته باشد :

-          شامل سازی و ادغام اهداف توسعه پایدار در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان

-          تطبیق  به موقع اهداف توسعه پایدار

-          پالیسی های انکشافی ملی و پلان های کاری سکتوری  همآهنگ با اهداف توسعه پایدار، ترتیب شوند

-          گسترش همآهنگی میان نهاد های مختلف دولتی و دیگر نهاد های ذیربط

-          اهداف توسعه پایدار بخشی از گفتمان ملی شود. 

5- چگونگی فعالیت و ساختار کمیته:

 کمیته ی اهداف توسعه پایدار وظایف و اولویت بندی دستیابی به اهداف را بصورت مستقلانه اجراء خواهد نمود. این کمیته صلاحیت دارد تا از نهاد ذیربط طالب معلومات شود و یا آنها را به  نشست ها فرا خواند.  این امور جز از اختیارات و صلاحیت های این کمیته تعریف شده است.

واحد هماهنگی توسعه پایدار (تیم تخنیکی اهداف توسعه پایدار) تمامی مسوولیت ارایه حمایت تخنیکی  را به کمیته اهداف توسعه پایدار به عهده  دارد تا این کمیته فعالیت ها و اهداف خود را مطابق به  لایحه وظایف  پیگیری نماید.  تیم تخنیکی مسوولیت یادداشت رویداد جلسات، ارایه حمایت های عملیاتی به منظور تدویر بهتر جلسات و وظایف دیگر که از طرف این  کمیته به آن سپرده میشود، به عهده دارد.

با در نظرداشت برنامه افغانستان به منظور ملی سازی اهداف توسعه پایدار به اساس  اولویت های ملی افغانستان و روند بودجه بندی در هشت سکتور، و با درک اینکه گسترش هماهنگی بین این هشت سکتور از اهمیت خاصی برخوردار است؛  به تعداد چهار گروه کاری تخنیکی  برای کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار تنظیم شده است تا نقش هماهنگ کننده را بین سکتور های مختلف در کمیته اجرایی  ایفا نمایند.

گروه های کاری تخنیکی به این منظور تشکیل شده است که موضوعات مرتبط به هشت سکتور بودجوی تحت آن مورد بحث قرار گیرند.  بنابراین، چهار گروه کاری به ترتیب بالای سکتور های ذیل تمرکز خواهند داشت:

-    امنیت و حکومت داری.

-    زراعت و انکشاف دهات.

-    صحت، آموزش، محیط زیست و مصؤنیت اجتماعی.

-    رشد اقتصادی و زیربنا.

گروه های کاری بالای اقدامات اصلاحی که   نیازمند تشریک مساعی  چندین نهاد را داشته باشد، تمرکز خواهند کرد.  اضافه از آن، گروه های کاری  بحث های منظم  و متمرکز را به منظور گسترش مشارکت  که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لازم است، راه اندازی  می نمایند. در صورت نیاز، برای هر  گروه کاری لایحه وظایف  و طرزالعمل نیز ترتیب خواهد شد. دراین صورت، هر گروه کاری مسوولیت دارد تا مسوده لایحه وظایف و طرزالعمل کاری خود را ترتیب و برای اخذ منظوری و تایید به کمیته اجرایی ارایه بدارد. در صورت آماده شدن (لایحه وظایف)، مشخصات اصلی لایحه وظایف و طرزالعمل کاری  گروه های کاری به صورت ضمیمه در لایحه وظایف کنونی اضافه خواهد شد.  

 

 .

وزارت اقتصاد در همکاری با کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار زمینه اشتراک سکتور خصوصی و جامعه مدنی را در جلسات کمیته اجرایی و گروه های کاری مهیا میسازد. کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار نماینده سکتور خصوصی و جامعه مدنی که  ساحه کاری شان مرتبط با موضوعات اهداف توسعه پایدار که تشریک مساعی چندین نهاد را نیاز دارد، تعیین خواهد نمود.

عضویت اعضای هر گروه کاری توسط اعضای کمیته اجرایی توسعه پایدار فیصله خواهد شد. گروه های کاری شامل این اعضا خواهند بود:

 

6- گروه های کاری تخنیکی

 

        I.            گروه کاری اول: امنیت و حکومت داری

هیأت رئیسه: وزارت داخله و وزارت عدلیه

اعضاء:

ریاست جمهوری،دفتر ریاست اجراییه، وزارت اقتصاد، شورای عالی صلح،برنامه میثاق شهروندی، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه، وزارت حج و اوقاف، وزارت امور پارلمانی، شورای عالی قانون و مبارزه علیه فساد، هر دو اتاق پارلمان،، ستره محکمه، شورای امنیت ملی، اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد، کمیته خاص مبارزه علیه فساد، دیدبان شفافیت افغانستان، وزارت امور زنان، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ریاست امنیت ملی، انجمن مستقل وکلاء مدافع افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره مستقل ارگان های محل، اداره مرکزی احصایه، UNAMA ،  UNDPنماینده گان سکتور خصوصی و نماینده گان جامعه تمویل کنند‌گان

 

گروه کاری دوم: زراعت و انکشاف دهات

هیأت رئیسه: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت احیاء و انکشاف دهات

 

 اعضاء:

ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، وزارت اقتصاد، ، شرکت برشنا، وزارت مالیه، وزارت فوائد عامه، وزارت انرژی و آب، وزارت معدن و پترولیم، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت ترانسپورت، وزارت امور زنان، اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اراضی، نماینده PriSec، اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، ریاست عالی تفتیش، اداره تدارکات ملی، اداره مرکزی احصاییه،,FAO ,WFP,UNDP, UN Habitat, نماینده گان جامعه مدنی، نماینده گان سکتور خصوصی، نماینده گان جامعه تمویل کننده گان.

 

گروه کاری سوم: صحت، آموزش، محیط زیست و مصؤنیت اجتماعی

هیأت رئیسه:  وزارت معارف و وزارت امور زنان

 

اعضاء:

ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، وزارت اقتصاد، UNDP، وزارت صحت عامه، وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین،، وزارت مالیه، وزارت اقوام و قبایل، وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، وزارت تحصیلات عالی، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره مرکزی احصاییه، اکادمی علوم افغانستان، اداره حفاظت محیط زیست، UNICEF, WHO, UN Women، نماینده گان جامعه مدنی، نماینده گان سکتور خصوصی، نماینده گان جامعه تمویل کننده‌گان.

 

گروه کاری چهارم: رشد اقتصادی و زیربنا

هیأت رئیسه:  وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب و بانک انکشاف آسیایی

اعضاء:

 ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، UNDP، شرکت برشنا، شاروالی کابل، وزارت فوائد عامه، وزارت تجارت و صنایع، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت شهرسازی و مسکن، ریاست آبرسانی و کانالیزیاسیون، وزارت امور زنان، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، اداره حفاظت محیط زیست، نماینده گان جامعه مدنی، نماینده گان سکتور خصوصی، نماینده گان جامعه تمویل کننده گان.

 

ضمیمه 1: فهرست اعضای کمیته اجرایی SDGs

1- ریاست جمهوری

2- ریاست اجراییه

3- وزارت اقتصاد

4- وزارت مالیه

5- وزارت انرژی و آب

6- وزارت تحصیلات عالی

7- وزارت فوائد عامه

8- وزارت امور خارجه

9- وزارت احیاء و انکشاف دهات

10- وزارت تجارت و صنایع

11- وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

12- وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

13- وزارت صحت عامه

14- وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین

15- وزارت امور زنان

16- وزارت عدلیه

17- وزارت شهرسازی و مسکن

18- وزارت معارف

19- اداره مستقل ارگانهای محل

20- اداره مرکزی احصاییه

21- اتاق تجارت و صنایع

22- اداره حفاظت از محیط زیست

23- شاروالی کابل

24- نماینده گان جامعه مدنی

25- وزارت امور داخله

همکاران بین المللی:

1-UNDP   به نماینده گی ازUN  در افغانستان

2-  سفارت هندوستان

3- سفارت هالند

4- بانک جهانی

5- سفارت جرمنی

6- اتحادیه اروپا

7- سفارت ناروی

8- بانک انکشاف آسیایی