سکرتریت اهداف انکشاف پایدار


سکرتریت اهداف انکشافی پایدار وظیفه طرح و تطبیق پلان کاری جهت نیل به اهداف انکشافی پایدار را داشته و از چگونگی پیشرفت امور بطور منظم حصول اطمینان مینماید. شرح وظایف سکرتریت قرار ذیل میباشد:


1.    طرح و ترتیب پلان کاری برای سکرتریت اهداف انکشافی پایدار،
2.    تطبیق تمامی فعالیت های مرتبط به اهداف انکشافی پایدار بشکل موثر،
3.    تسهیل روند تدویر جلسات، ورکشاپ ها و سیمینارها غرض طرح و ترتیب اهداف انکشافی پایدار افغانستان،
4.    هماهنگی و تسهیل روند انطباق اهداف انکشافی پایدار با استراتیژی و پلان های انکشافی کشور،
5.    ارتباط با فوکل پاینت های ادارات (داخلی و خارجی) جهت نظارت از تطبیق اهداف انکشافی پایدار،
6.    جمع آوری، تحلیل، توحید و درج معلومات در سیستم نظارتی اهداف انکشافی پایدار (بر اساس رهنمود سیستم نظارت و ارزیابی اهداف انکشافی پایدار)
7.    ترتیب گزارش نهایی سالانه (بر اساس رهنمود اهداف انکشافی پایدار) از تطبیق اهداف انکشافی پایدار،
8.    تدویر جلسات، ورکشاپ ها در هماهنگی با "بورد اهداف انکشافی پایدار"، و ترتیب آجندا، رویداد نشست و شریک سازی آن با مراجع ذیدخل،
9.    انجام وظایف اداری روزمره مرتبط به اهداف انکشافی پایدار،
10.    درج معلومات در وب سایت اهداف انکشافی پایدار افغانستان بطور متداوم، و
11.    انجام سایر وظایف مرتبط که از طرف بورد اهداف انکشافی پایدار سپرده میشود.
  
سکرتریت اهداف انکشافی پایدار حداقل شامل سه کارمند بوده که تحت مدیریت "هماهنگ کننده اهداف انکشافی پایدار SDGs Coordinator" (رئیس پالیسی اقتصادی) فعالیت مینمایند.  فعالیت های سکرتریت اهداف انکشافی پایدار توسط هماهنگ کننده اهداف انکشافی پایدار مدیریت و نظارت گردیده و سکرتریت گزارشده به هماهنگ کننده و بورد اهداف انکشافی پایدار میباشد.