اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

 

جهت حل معضلات موجوده کشور و رُشد همگام با سایر جوامع و ملل، دولت افغانستان در جلسه مورخ 25 سپتامبر 2015 سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان گردید. وزارت اقتصاد بر اساس مصوبه شماره (16) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، موظف گردید تا از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر این اهداف نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن را بصورت سالانه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع سازمان ملل متحد ارائه نماید.
پلان تطبیقی که دربرگیرنده چگونگی روند تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان میباشد ترتیب گردیده و فعالیت های مقدماتی نیز آغاز گردیده است. بر اساس این پلان اهداف انکشافی پایدار در افغانستان در سه مرحله تطبیق میگردد.


مرحله اول: ملی سازی اهداف انکشافی پایدار و ترتیب و نهایی سازی اهداف انکشافی پایدار افغانستان
مرحله دوم: انطباق اهداف انکشافی پایدار با پلان ها و برنامه های ملی
مرحله سوم: تطبیق، نظارت و گزارشدهی