دوامدار پرمختیایي اهداف څه دي (SDGs)

د سپتامبر په میاشت کې د دولت مشران او حکومت موافقه وکړه چې د پایښت پراختیا لپاره لور ته د پایښت پراختیا لپاره د 2030 اجنډا تصویب له الرې نړۍ نړۍ وټاکي. پدې اجنډا کې 17 دوامدار پرمختیایي اهداف) SDGs (169 اهداف او 217 شاخصونه شامل دي، چې د پایښت پرمختیا په ټولنیز، اقتصادي او چاپیریال اړخونو کې کمیته اهداف پکې شامل دي، چې ټول 2030 یې تر لاسه کول دي.
SDGs د ارزښتمنو درسونو څخه ګټه پورته کړې چې د MDGs (2000-2015) لخوا زده شوي. دا هم غیرقانوني کوي