ملګري ملتونه آسیا کې د پایښت وړ هدفونو لومړنۍ سوداګرۍ فورم جوړوي

د پایښت وړ پراختیا په اړه مسؤلیت بزنس فورم د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام) UNDP (او نړیوال نوښتونو لخوا کوربه شوی دی ....