د ملګرو ملتونو د مرستیال عمومي منشي او د آسیا او پیسفیا لپاره د UNDP رییس افغانستان ته سفر کوي

د سپتمبر 6، 6 - هولینګ ژ، د UNDP مرستیال او د ایشیا پیسفک لپاره رییس او د ملګرو ملتونو پرمختیایي ډلې مشر، ...