د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړیوالې میرمنې لپاره پیغام

د ځینو اصالحاتو سره سره، په بورډ کې د مشرتابه پوسټونه لاهم د نارینه وو په واسطه ساتل کیږي، او د اقتصادي جنسیت خلا پراخوي، د پخوانیو چلندونو او د نارینه شاونیزم څخه مننه.