د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې -۱۷

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې -۱۷