د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې -۱۵

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې -۱۵