د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې -۱۲

د افغانستان دوامداره پرمختیایی موخې -۱۲